Ejere af Ulstrup Herregård, "Ulstrup Slot".

 

Ejere, familien Skeel.

 

1579 - 1595
Rigsråd Christen Skeel til Hegnet, Hammelmose og Fussingø. overtog området 12. marts 1579 fra Frederik II

 

1595 - 1631
Rigsmarsk Jørgen Skeel til Sostrup, Ulstrup, Gammel Estrup m.m. Udbyggede gården til et firefløjet slotsanlæg 1615-17.

 

1631 - 1688
Gehejmeraad Christen Skeel til Sostrup, Ulstrup, Gammel Estrup m.m. ”Danmarks rigeste mand”

 

1688 - 1695
Kammerjunkeren Jørgen Skeel Stamhus Gammel Estrup.

 

1695 - 1731
Kammerherre Greve Christen Skeel (Scheel) til grevskabet Scheel. Stamhus Gammel Estrup.

 

1731 - 1767
Overstaldmester, Kammerherre, Gehejmekonferensraad Greve Jørgen Scheel til grevskabet Scheel. Stamhus Gammel Estrup. Restaurerede slottet 1765-67 til det nuværende udseende.

 

1767 - 1771
Greve Christen Scheel til grevskabet Scheel. Stamhus Gammel Estrup.

 

1771 - 1808
Grevinde Eleonora Agnes Scheel f. Raben. Den unge enke efter Greve Christen Scheel boede fast på Ulstrup og drev godset til sin død 1808.

 

1808 - 1818
Kammerherre Greve Jørgen Scheel til grevskabet Scheel. Stamhus Gammel Estrup. Overtog Ulstrup efter moderens, Grevinde Agnes Scheel f. Rabens død 1808. Sløsede familieformuen bort og pantsatte godset direkte efter sin mors død til den Hamburgske bankier Gumbrecht Moses år 1808.

 

Ejere efter 1818:

 

1818 - 1827
Louis Antoine Fauvelet de Bourienne, den franske gesant i Hamburg, Napoleons kammerat fra militærhøjskolen og tidligere privatsekretær, købte Ulstrup 1818. Han blev fransk statsminister efter Napoleons fald. Bourienne afstod Ulstrup til den danske stat 1827 da hans pengeforhold var kommet i uorden.

 

1827 - 1835
Danske stat.

 

1835
Overretsprokurator Ph. J Knudsen købte derefter Ulstrup gods af den kgl. kasse ved auktion. Han overdrog umiddelbart skødet til:

 

1835
Kgl. hofbager Piper, som atter solgte gården til sin dygtige forpagter:

 

1835 - 1850
Forstråd, kammerråd Peter Gottlieb Koch. Han afløste hoveriet, bortsolgte en del af godset, udvidede det til gården hørende teglværk, anlagde et dampbrænderi, satte skoven i forstmæssig drift og tilplantede en del af de lettere jorde.

 

1850 - 1854
Cand. jur. F. Mourier-Petersen.

 

1854 - 1857
Lensgreve F.M. Knuth-Knuthenborg.

 

1857 - 1868
Greve Jørgen Scheel, Gammel Estrup. Sønnesøn af den vidtløftige lensgreve Jørgen Scheel.

 

1868 - 1917
Kammerherre, hofjægermester, greve Sigismund Ludvig Ahlefeldt-Laurvig, hvis søn greve Frederik Julius Ahlefeldt-Laurvig drev Ulstrup som forpagter i en række år.

 

1917 - 1918
William Hansen

 

1918 - 1921
Kammerjunker O.B.S. Bech

 

1921 - 1928
Godsejer J. Laursen, Ormstrup og Rentier S. Chr. Hansen ( tidl. Marsvinslund ). Frasolgte dele af jorden, hvoraf der oprettedes 32 husmandsbrug. Endvidere frasolgtes skoven til Skovrider Fr. Monrad år 1925.

 

1928 - 1934
Proprietær N. Kjellerup. Avlsgården, resten af jorden, hovedbygningens sydfløj og den sydlige del af østfløjen hen til porttårnet.

 

1933 - 1939
Forpagter J. Bech. Kun landbruget alene.

 

1934 -
Tivolidirektør Chr. Toft købte sydfløjen og østfløjen hen til porttårnet med park og have.
1939 erhvervede han avlsbygningerne og resten af slotsbygningerne.

 

1951 - 1980
Nina og Christian Toft. Forlystelsespark med bl.a. delfinarium og dyrehave.

 

1980 - 1990
Dyrlæge dr. med. vet. Carl W. Friis og Lilly Friis.

 

1990
Godsejer Lilly Friis og godsejer, dyrlæge, dr. med vet. Carl W. Friis Fond. ("Ulstrup Slot Fonden").

Ulstrup drives i dag som en fond, med formål at bl.a. restaurere og bevare Ulstrup Hovedgårds bygninger, samt stille lokaler til rådighed for kunstneriske og kulturelle formål. Såvel avlsbygninger som "Slottet" er fredet.

 

 

 

Kilder ”Historie”:
Danske Slotte og Herregårde.
Gammel Estrup - Herregårdsmuseet.
Hugo Matthiessen. ” En greve”.
Østjyske herregårde.
Danske herregårde.
Rasmus Søndergaard.
L.K. Laursen. Busbjerg-Bladet. 1979.
Diplomatarium Danicum /  Breve.                                                           Marie Marqvard 2014.
Busbjerg-Bladet 2012.                                                                            marie@ulstrupslot.dk            

 

Gå til top